Cardiff Met SU - Notice of AGM October 2018

Date: Monday 29 October 2018
Time: 3pm - 9pm
Location: Zen Bar - Llandaff Campus, 200 Western Avenue, Cardiff, CF5 2YB

 

NOTICE OF MEETING

 

 

Cardiff Met Students’ Union

Notice of Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting of Cardiff Met Students’ Union will be held at Cardiff Met Students’ Union, Zen Bar, Llandaff Campus, Western Avenue, Cardiff CF5 2YB at 3.00pm on Monday 29th October 2018 to transact the following business.

AGENDA

1. Welcome and introductions

2. Students’ Union update

3.   Reports and accounts

To receive and consider the accounts for the year ended 30th June 2018 and the reports of the charity trustees and auditors.

4. Auditors  

To re-appoint Watts Gregory LLP, Chartered Accountants & Statutory Auditors, Elfed House, Oak Tree Court, Cardiff  Gate Business Park, Cardiff CF23 8RS as the auditors.

5.   Auditors' remuneration

To authorise the charity trustees to set the level of the auditors' fees.

6. Affiliations To approve the continuation / set up of affiliations

a) BUCS - British Universities and Colleges Sport

b) ACUI - Association of College Unions International          

7. Any other business

Please provide in writing to the SU President, Ieaun Gardiner, 7 days prior to the meeting any items to be included as an agenda item.

8. Any other business

To deal with any matters raised at the meeting.

By order of the Board of Directors.

Date of Notice: 8th October 2018

 

 

Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd

Hysbysiad o Gyfarfod

HYSBYSIR DRWY HYN y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd yn Zen Bar, Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YB am 3.00pm ddydd Llun 29ain Hydref 2018 i drafod y busnes canlynol:

AGENDA

1. Croeso a chyflwyniadau

2. Diweddariad Undeb y Myfyrwyr

3. Adroddiadau a chyfrifon

I dderbyn ac ystyried y cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30ain Mehefin 2018 ac adroddiadau ymddiriedolwyr yr elusen a’r archwilwyr.

4. Archwilwyr

I ailbenodi Watts Gregory LLP, Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Statudol, Elfed House, Oak Tree Court, Parc Busnes Porth Caerdydd, Caerdydd CF23 8RS fel yr archwilwyr.

 5. Tâl yr archwilwyr

I awdurdodi ymddiriedolwyr yr elusen i osod lefel tâl yr archwilwyr.

6. Cysylltiadau

I gymeradwyo parhau / sefydlu cysylltiadau:

a) BUCS - Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain

b) ACUI - Cymdeithas Undebau Coleg Rhyngwladol

7. Unrhyw fater arall

Rhowch unrhyw eitemau i’w cynnwys fel eitem ar yr agenda yn ysgrifenedig i Lywydd Undeb y Myfyrwyr, Ieaun Gardiner, 7 diwrnod cyn y cyfarfod.

8. Unrhyw fusnes arall

Delio ag unrhyw faterion a godwyd yn y cyfarfod.

Drwy orchymyn Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

Dyddiad yr Hysbysiad: 8fed Hydref 2018