Browse Jobs List

Student Ambassador - Cardiff Met

Listed by Cardiff Met Students' Union

Applying

Application deadline: Fri 30 Sep 2022 17:00

Details

 

Job Title:

Student Ambassador

School/Unit:

 Marketing and External Relations

Location:

Llandaff or Cyncoed Campus, Cardiff

Salary:

£11.36 per hour (includes 14% Holiday pay)

Tenure:

Casual

 

We're delighted to have won two prestigious awards this year – the Times Higher Education UK University of the Year 2021 and The Times and The Sunday Times Good University Guide Welsh University of the Year 2021.

 

Our performance in this year’s Guide is exceptional.  Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience. 

 

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

 

The opportunity

We’re looking for enthusiastic students to join our Ambassador Team in Marketing & External Relations. Student Ambassadors work at recruitment events such as Open Days, taster days, and UCAS fairs for Cardiff Metropolitan University. The role is more varied since COVID and lockdown with opportunities to be involved in Vlogs and virtual presentations, we are looking for someone who can share their experience with potential students in schools and colleges.

 

To view the full Job Description and Person Specification please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

 

What you’ll do – key duties

Be an active/flexible member of the recruitment/events/widening access team independently or along with other students and members of staff.

To take groups of prospective students and their parents on tours around either campus. Visitors will be shown and given information about the buildings, ICT/learning facilities, Students Union and Sports facilities.

Visit schools/colleges in Wales as directed and assist with talks/presentations where necessary. It may be required, on occasion, to attend events in other areas of the UK.

Assist with Open Days/School Visit Days/ interactive workshops with participants/events such as WOW (Week One Welcome)/First Campus Programmes/Summer School. 

 

Maintain a thorough knowledge of the university and the services/facilities available to students

Attendance at staff development/training as required appropriate to the event.

 Undertake other duties as deemed appropriate by the relevant officer

To carry out any other duties as part of the student recruitment activities as may be required by Communications, Marketing and Student Recruitment Staff.

Represent Cardiff Metropolitan University at Higher Education fairs around the UK as directed.

What you’ll bring – essential experience & strengths

You will be an enthusiastic and friendly with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

 

What you’ll have - essential qualifications

Highly literate and numerate Currently studying in Cardiff Metropolitan University or at a First Campus partner HEI/FEI

 Level 3 qualification or equivalent

Sa 5 GCSEs at grade C or above (or equivalent)

Our total reward package

We have a range of great benefits including:

Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions

Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage

Access to all library facilities

Salary sacrifice schemes including cycle to work

 

 

To apply, please email studentambassadors@cardiffmet.ac.uk for more information.

 

You can find support sessions from Careers at Cardiff Met on applying for the student ambassador role on Met Hub to help with your application.

 

 

If you would like to talk with us about this opportunity, please contact Sandra Veasey, Student Ambassador Coordinator at studentambassadors@cardiffmet.ac.uk

 

or for further information about working with us at our University please visit our recruitment website.

 

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

 

The University is committed to creating a diverse and inclusive workplace. We particularly welcome applications from underrepresented communities.

 

Due to the coronavirus pandemic all recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

 

 

Further Information

Full Job Description and Person Specification

Our Candidate Pack

Please visit our website for information about working for us, our culture, benefits, work-life balance and our career progression and development opportunities.

 

 

Teitl y Swydd:

Llysgennad y Myfyrwyr

Ysgol/Uned:

Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

Lleoliad:

Campws Llandaf neu Campws Cyncoed, Caerdydd

Cyflog:

1AB £11.36 (gan gynnwys 14% gwyliau)

Daliadaeth:

Achlysurol

 

Rydyn ni'n falch iawn ein bod ni wedi ennill dwy wobr fawreddog eleni -  Prifysgol y Flwyddyn 2021 gan y Times Higher Education a'r Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times a The Sunday Times Good University Guide. 

 

Mae ein perfformiad yn y Canllaw eleni yn eithriadol.  Ein Prifysgol cododd y fwyaf o safleoedd yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein gosod yn 40 uchaf y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr. 

 

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi arwain at y Brifysgol yn denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym nawr yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

 

Y cyfle

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig i ymuno â'n Tîm Llysgenhadon mewn Marchnata a Chysylltiadau Allanol. Mae Llysgenhadon Myfyrwyr yn gweithio mewn digwyddiadau recriwtio fel Diwrnodau Agored, diwrnodau blasu, a ffeiriau UCAS ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae'r rôl yn fwy amrywiol ers COVID a chyfyngiadau symud ac mae cyfleoedd i fod yn rhan o Vlogs a chyflwyniadau rhithwir. Rydym yn chwilio am rywun a all rannu eu profiad gyda darpar fyfyrwyr mewn ysgolion a cholegau.

 

I weld y Disgrifiad Swydd lawn a'r Fanyleb Person, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/jobs

 

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

Cynrychioli Prifysgol Metropolitan Caerdydd mewn ffeiriau Addysg Uwch o

gwmpas y DU yn ôl yr angen.

? Ymweld ag ysgolion/colegau yng Nghymru yn unol â chyfarwyddiadau, a

chynorthwyo ag anerchiadau/cyflwyniadau yn ôl yr angen. Weithiau gallai

fod yn ofynnol mynd i ddigwyddiadau mewn ardaloedd eraill yn y DU.

? Cynorthwyo â Diwrnodau Agored/Diwrnodau Ymweliadau Ysgolion/

gweithdai rhyngweithiol gyda chyfranogwyr/ digwyddiadau megis WOW

(Croeso Wythnos Un)/Rhaglenni Campws Cyntaf/Ysgol Haf.

? Sicrhau gwybodaeth drylwyr o’r brifysgol a’rgwasanaethau/cyfleusterau

sydd ar gael i’r myfyrwyr.

? Mynd i gyfarfodydd hyfforddi/datblygu staff a fydd yn briodol, yn ôl y gofyn.

Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn rhan o weithgareddau recriwtio

myfyrwyr yn ôl y gofyn gan staff Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio

Myfyrwyr

Bod yn aelod gweithredol/hyblyg o’r tîm recriwtio/digwyddiadau/ehangu

mynediad, yn annibynnol neu gyda myfyrwyr eraill ac aelodau o’r staff.

? Tywys grwpiau o ddarpar fyfyrwyr a’u rhieni ar deithiau o gwmpas y naill

gampws neu’r llall. Bydd yr ymwelwyr yn cael gweld ac yn cael

gwybodaeth am yr adeiladau, y cyfleusterau dysgu/ TGCh, Undeb y

Myfyrwyr a’r cyfleusterau chwaraeon.

Bod yn aelod gweithredol/hyblyg o’r tîm recriwtio/digwyddiadau/ehangu

mynediad, yn annibynnol neu gyda myfyrwyr eraill ac aelodau o’r staff.

 

Beth ddewch chi i’r rôl - profiad a chryfderau hanfodol

Byddwch yn weithiwr brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad myfyriwr rhagorol.

 

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

Lefel llythrennedd a rhifedd dda iawn Yn astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar hyn o bryd neu mewn sefydliad AU/AB partner Campws Cyntaf Cymhwyster lefel 3 neu gyfwerth 5 TGAU ar radd C neu’n uwch (neu gyfwerth)

Cyfanswm ein pecyn gwobrwyo

Mae gennym ystod o fuddion gwych gan gynnwys:

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi / therapi cyflenwol / tylino chwaraeon â chymhorthdal

Mynediad i holl gyfleusterau'r llyfrgell

Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

 

Sut i wneud cais

I wneud cais, anfonwch e-bost at studentambassadors@cardiffmet.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Gallwch ddod o hyd i sesiynau cymorth gan Gyrfaoedd ym Met Caerdydd ar wneud cais am rôl llysgennad myfyrwyr ar Met Hub i helpu gyda'ch cais.

 

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch â Sandra Veasey Cydlynydd Llysgenhadon Myfyrwyr, drwy anfon e-bost at studentambassadors@cardiffmet.ac.uk neu am ragor o wybodaeth am weithio gyda ni yn ein Prifysgol ewch i'n gwefan recriwtio.

 

Pe bai nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly rydym yn eich annog i wneud cais mor gynnar â phosibl.

 

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol.  Rydym yn penodi yn ôl teilyngdod.

 

Oherwydd y pandemig coronafeirws mae ein holl recriwtio yn cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

 

 

Gwybodaeth Bellach

Disgrifiad Swydd Lawn a Manyleb Person
Ein Pecyn Ymgeisydd

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, buddion, cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd datblygu a datblygu gyrfa.

 

Please see the below links to this role on the Universities website:

English

https://itrentselfservice.cardiffmet.ac.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d478193QMDV&WVID=4385410jIi&LANG=USA

Welsh

https://itrentselfservice.cardiffmet.ac.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d478193QMDV&WVID=4385410jIi&LANG=CYM

Cardiff, Wales Part time