Waste & Recycling Update from Cardiff Council

Tenants who put their rubbish out on the wrong day, leave bins/bags on the pavement outside of the collection period or use the wrong type of bags for waste or recycling will be at risk of receiving a £100 fixed penalty notice from the Council.

Tenants who put their rubbish out on the wrong day, leave bins/bags on the pavement outside of the collection period or use the wrong type of bags for waste or recycling will be at risk of receiving a £100 fixed penalty notice from the Council.

You can check your collection dates for different areas in Cardiff at cardiffdigs.co.uk/recycling-waste.

If you live in a bag area, general waste is not collected in black bags. Cardiff Council will provide you with red striped waste bags. There will be two deliveries per year and you cannot buy them in shops. You will receive a limited number of red striped bags for general (non-recyclable) waste, enough to put out up to three per fortnightly collection.

If you live in a property where there are six or more tenants, you will be able to request extra red striped general waste bags for waste that can't be recycled. You will only receive extra once a home assessment has taken place to make sure you are recycling all that you can. Request a home assessment by calling C2C on 02920 872087.

If you live in a bin area, general waste is collected in black wheeled bins. All bags must fit inside the bin with the lid closed. Extra black bags of waste next to your wheeled bin will not be collected.

Recycling and food waste caddies are collected weekly and there is no restriction on how many of these you put out.

Over 80% of your waste can be recycled either in recycling bags or food caddies so make the most of these free systems.

Recycling bags and food caddy liners can be collected free of charge from the Council libraries and leisure centres. If you require a new caddy, please call C2C on 02920 872087.

Recycling and waste must be put out on the pavement to be collected, and must be put out before 06:00 on the day of collection, or no earlier than 16:30 the day before.

Read the full details at cardiffdigs.co.uk/recycling-waste.


Gwastraff & Ailgylchu: Diweddariad gan Gyngor Caerdydd

Bydd tenantiaid sy'n rhoi eu sbwriel ar y diwrnod anghywir, gadael biniau/bagiau ar y palmant y tu allan i’r cyfnod casglu neu'n defnyddio’r math anghywir o fagiau ar gyfer gwastraff neu ailgylchu, mewn perygl o dderbyn hysbysiad cosb benodedig o £100 gan y Cyngor. Edrychwch ar y negeseuon canlynol.

Gwiriwch y dyddiadau casglu yn eich ardal ar lletycaerdydd.co.uk/gwastraff-ac-ailgylchu.

Os ydych yn byw mewn ardal bag, nid yw gwastraff cyffredinol yn cael eu casglu mewn bagiau du. Bydd Cyngor Caerdydd yn eich darparu bagiau gwastraff â streipiau coch. Byddwn yn eu dosbarthu dwywaith y flwyddyn ac ni allwch eu prynu yn siopau. Byddwch yn derbyn nifer cyfyngedig o fagiau coch ar gyfer gwastraff cyffredinol, digon am hyd at dri bag bob casgliad bob pythefnos.

Os rydych yn byw mewn lle mae yna chwech neu fwy o denantiaid, gallwch ofyn am fwy o fagiau streipïog coch ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Byddwch ond yn derbyn rhai ychwanegol wedi i’r cyngor gynnal asesiad cartref i wneud yn siwr eich bod yn ailgylchu cymaint â phosib. Gofynnwch am asesiad cartref drwy ffonio C2C ar 029 2087 2088 (Llinell Gymraeg).

Os rydych yn byw mewn ardal bin, mae gwastraff cyffredinol yn cael ei gasglu mewn biniau olwynion du. Rhaid i bob bag addas ffitio y tu mewn i’r bin â’r caead ar gau. Ni fydd bagiau du ychwanegol y drws nesaf i’ch bin olwynion yn cael eu casglu.

Mae ailgylchu a bocsys gwastraff bwyd yn cael eu casglu bob pythefnos ac nid oes cyfyngiad ar y rhain. Gall dros 80% o’ch gwastraff gael ei ailgylchu un ai mewn bagiau ailgylchu neu mewn bocsys bwyd felly gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud y mwyaf o’r systemau am ddim hyn. Gellir casglu bagiau ailgylchu a bagiau ar gyfer y bocsys bwyd am ddim o llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden y Cyngor. Os oes angen bocs bin bwyd newydd arnoch, ffoniwch C2C ar 029 2087 2088 (llinell Gymraeg).

Rhaid i ailgylchu a gwastraff gael eu rhoi allan ar y palmant i gael eu casglu. Rhaid iddynt fod allan cyn 06:00 ar ddiwrnod y casglu a ddim cyn 16:30 y diwrnod cynt.

Darllenwch y manylion llawn ar lletycaerdydd.co.uk/gwastraff-ac-ailgylchu.